מחיר למשתכן במתכונת הישנה

הקריטריונים לזכאות

הקריטריונים לזכאות בתכונת הישנה חולקו לצביון דתי ולצביון כללי. כיום נותר פרויקט אחד בלבד במתכונת זו, והוא מיועד לציבור הכללי.

מיצוי כושר השתכרות

מיצוי כושר השתכרות הוא תנאי הכרחי לקבלת האישור בפרויקטים המיועדים לציבור הכללי.
מיצוי כושר השתכרות נבחן על פני שלושה חודשים.
כדי למצות כושר השתכרות, על המבקש/ים לעמוד באחד התנאים המפורטים להלן בהתאם להרכב משפחתם.

יחיד מגיל 35 ועד גיל 67

מי שעונה על אחד התנאים האלה:

 • עובד במשרה של 75% לפחות ממשרה מלאה.
 • מתקיים מקצבאות קיום של המוסד לביטוח הלאומי כולל קצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה, נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה; קצבה בשיעור 75% ומעלה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 – בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

זוגות עם ילדים או בלי ילדים

מי שעונה על אחד התנאים האלה:

 • שני בני הזוג עובדים, והיקף המשרה המצטבר שלהם אינו פוחת מ-120%. דרישה זו תקפה לאלה שהמציאו או ימציאו מסמכים ב-2014. אלה שהמציאו מסמכים בשנת 2013, נדרשים לעמוד בהיקף מצטבר של 110% משרה לפחות. בשנת 2015 יידרשו בני הזוג לעמוד בהיקף מצטבר של 125% משרה לפחות.
 • אחד מבני הזוג מתקיים מקצבת מזונות, מהמוסד לביטוח לאומי, במשך 18 חודשים הסמוכים להגשת הבקשה.
 • משפחה המתקיימת מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח הלאומי כולל מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה; נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה; קצבה בשיעור 75% ומעלה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 – בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

משפחה שבראשה עומד הורה עצמאי (חד-הורית)

מי שעונה על אחד התנאים האלה:

 • עובד/ת ובחזקתו/ה ילד אחד לפחות עד גיל 10 – היקף המשרה 50% לפחות ממשרה מלאה.
 • עובד/ת והילד/ים שבחזקתו/ה מעל גיל 10 – היקף המשרה 75% לפחות ממשרה מלאה.
 • אחד מבני הזוג מתקיים מקצבת מזונות, מהמוסד לביטוח לאומי, במשך 18 חודשים הסמוכים להגשת הבקשה.
 • משפחה המתקיימת מקצבאות הקיום של המוסד לביטוח הלאומי כולל מקצבת אי-כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה; נפגע עבודה או נפגע פעולות איבה בשיעור 75% ומעלה; מתקיים מקצבה בשיעור 75% ומעלה לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 –  בחודש הסמוך להגשת הבקשה.

גובה ההכנסה המזכה

הזכאות תינתן בתנאי שההכנסה הכוללת ברוטו של מבקש/י הסיוע אינה עולה על הכנסת העשירון השביעי "בטבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הקריטריונים לזכאות ואופן חישוב הניקוד:

קריטריוןניקודניקוד מרבי
מספר ילדים10 נקודות עבור כל ילד עד 3 ילדים30
שירות צבאי/לאומי/אזרחי

שירות לאומי או שירות אזרחי של 12 חודשים ומעלה, יזכו ב- 10 נקודות.

 • אישה ששירתה בשירות צבאי של 12 חודשים ומעלה, תזכה ב- 10 נקודות.
 • גבר ששירת שירות צבאי, יקבל 10 נקודות עבור 16 חודשים לפחות.
 • שירות מילואים – חייל שנמנה עם מערך מילואים של צה"ל ושירת 20 ימי מילואים לפחות בתקופה של שלוש שנים רצופות (כמפורט בהחלטת ממשלה מס' 4715 מיום 3.6.2012), יזכה ב-5 נקודות נוספות עבור כל בן זוג.
30
עולה חדשהמחזיק בתעודה תקפה של עולה חדש, יקבל בסעיף זה את מלוא הניקוד בגין הקריטריונים של שירות צבאי, לאומי או אזרחי (מקסימום 20 נקודות).30
נכים שקיבלו פטור משירות צבאייינתן ניקוד של 10 נקודות לזוג נכים שקיבלו פטור משירות צבאי.10
ותק בזכאות3 נקודות עבור כל הגשת בקשה לרכישת דירה על פי כללים אלה שנמצא זכאי ולא זכה, עד מקסימום 4 בקשות.12
תקרת הכנסה למשק בית עד העשירון החמישי*8 נקודות למשק בית המוכיח הכנסה שאינו עולה על תקרת ההכנסה הקבועה לעשירון החמישי* (כולל).8
נכות (אחד מבני הזוג)

בעלי 65% נכות רפואית ומעלה.

בעלי 75% אי כושר השתכרות ומעלה.

15

5

* עשירון חמישי כמפורט "בטבלת הכנסה החודשית בעשירונים של משקי בית" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בדצמבר 2015 עומדת הכנסה זו על סך 12,410 ש"ח.

שימו לב! הניקוד המינמלי להשתתפות בפרויקטים המיועדים לציבור הכללי הוא 11 נקודות זכות. מומלץ לחשב את הניקוד המגיע לכם בטרם הגשת הבקשה והתשלום עבורה.

הקצאת הדירות

הדירות יחולקו לפי שלוש קבוצות ניקוד:

11–54 נקודות: ייעוד של 25% מהדירות.
55– 64 נקודות: ייעוד של 50% מהדירות.
65 ויותר נקודות: ייעוד של 25% מהדירות.

הבהרות

 • נכים רתוקים לכיסאות גלגלים יקבלו עדיפות מוחלטת בעת הקצאת הדירות.
 • מי שקיבלו 65 נקודות ויותר יוכלו להגיש את מועמדתם גם בקבוצת 55–64 נקודות, אם לא זכו בדירה בקבוצתם.

הגשת בקשה לרכישת דירה במסלול מחיר למשתכן

מהם המסמכים הדרושים לצורך הרשמה לרכישת דירה?

 • תעודת זהות של שני בני הזוג.
 • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית "עולים" על שם מבקש/י הסיוע.
 • אישור השתתפות בפרויקטים במסגרת מחיר למשתכן.

האישור כולל את הפרטים האלה:

 • מיצוי כושר השתכרות.
 • היקף המשרה.
 • גובה ההכנסה בהשוואה לתקרות ההכנסה המזכה.
 • גובה הניקוד הנצבר.

שימו לב

 • כדי לקבל אישור זה יש לעמוד בתנאי סף.
 • שני המסמכים תקפים לשנה מיום הנפקתם.

היכן מוציאים את המסמכים?

כדי להוציא את המסמכים הדרושים יש לפנות לאחת משלוש חברות ההרשמה לסיוע ברכישת דירה במחיר מפוקח.
משך הוצאת המסמכים הוא עד 18 ימי עבודה.

עלות הבקשה

עלות הגשת הבקשה היא 187.20 ₪.

הנחיות רישום לפרויקטים

ההרשמה תתבצע אך ורק במשרד החברה.
בין הזכאים הנרשמים לדירות 3 חדרים תיערך הגרלה בכל אחת מקבוצות הניקוד.
בעת ההרשמה חובת נוכחות שני בני הזוג ויש למסור את המסמכים האלה:

 • תעודת זכאות תקפה בתכנית "חסר דירה" ותיקים או בתכנית עולים.
 • אישור השתתפות בפרויקטים מחיר למשתכן.
 • תעודת הזהות המקורית, כולל הספח שבו רשומים הילדים.
 • המחאה על סך 3,000 ש"ח לפקודת החברה הבונה – תלוי בדרישת החברה הבונה.

הסכום מהווה דמי הרשמה ויחושב לזוכה בתשלום על חשבון הדירה ויוחזר למי ששמו לא עלה בהגרלה.

האם יש איסורים כלשהם לאחר רכישת הדירה?

כדי להקל על ציבור הרוכשים הסיר משרד הבינוי והשיכון את האיסור על השכרת הדירה. עם זאת, זכאי שרכש יחידת דיור במסגרת מחיר למשתכן, לא יהיה רשאי למכור את יחידת הדיור במשך 5 שנים מיום קבלת טופס 4.